Our Associates

Our Associates

Dr. R. M. Nair, BNYS

UHS, PGDY, MBA Director


Babu Nature-Cure Hospital & Yogashram
Experience : 20 Years
Mayur Vihar Phase I, Delhi – 91

Dr. Sanjeev Bhargava

BAMS, RCAP, Director


Vedantam
Experience : 15 Years, Spa Expert
Sector-46, Gudgaon (Haryana), Kerala Ayurvedic Center

Dr. Dipti


North Delhi

Dr. Manisha Adhikari


DLF City, Gurgaon (Haryana)

Dr. Kuleen


Jaipur (Rajasthan)

Dr. N.K. Neeraj


Haridwar, Yog gram

Dr. Pushpalata Garg


Yog Sadhna Ashram, Jaipur (Rajasthan)
Yoga & Naturopathy Center-Rishikesh (Uttarakhand)

Dr. Saroj


Jaipur (Rajasthan)

Dr. Bharat Kumar


Jaipur (Rajasthan)

Dr. Mandeep Kaur


Jaipur (Rajasthan)

Dr. Sumitz Yoga


Pune (Maharashtra)

Dr. Ananth Biradar


Pune (Maharashtra)

Dr. Annu


North Delhi

Dr. Sukla


East Delhi

Dr. Deepak Sehgal


New Delhi

Dr. Amarjeet


Faridabad (Haryana)

Dr. Rajendra Atal


Saharanpur (Uttar Pradesh)
Yoga & Naturopathy Spa Resorts